सतगुरु जी बेगा पधारो

सतगुरु जी बेगा आवो जी, हरो हमारी पीर ,
हरो हमारी पीर , दयालु हरो हमारी पीर,

सतगुरु आवो शब्द सुनाओ , मुझे बंधाओ धीर,
मंझधार में नांव हमारी , कर दो पेले तीर,
सतगुरु जी बेगा ........

कुमाता हरो सुमता बक्शो , बक्शो ज्ञान गमीर,
काम क्रोध मार हटाओ , ताक लगाओ तीर ,
सतगुरु जी बेगा ........

लख चौरासी में गणो दुःख पायो , धार धार शरीर,
आशा तृष्णा पकड़ गेरो , मोह तणा जंजीर,
सतगुरु जी बेगा ........

गोकुल स्वामी सतगुरु देवा , अर्ज सुणो अमीर,
लादूदास पर कृपा किज्यो , भिक्षा मांगे फकीर
सतगुरु जी बेगा ........

प्रजापति म्यूजिकल ग्रुप भीलवाड़ा (राज.) 89479-15979
                   ( चम्पा लाल प्रजापति )
download bhajan lyrics (692 downloads)