राधे कृष्णा नु समझा ले वाजा मार मार के

राधे कृष्णा नु समझा ले वाजा मार मार के
वाजा मार मार के,वाजा मार मार के

जे मैं मंदिर जानी आ मेरे तरले पावँदा
मेरी पूजा खराब करदा ताली मार मार के
राधे.......

जे मैं बागा जानी आ मेरे तरले पावँदा
मेरे फुल खराब करदा कलिया तोड तोड के
राधे.........

जे मैं यमुना जानी आ मेरे तरले पावँदा
मेरा जल खराब करदा ताली मार मार के
राधे.........
श्रेणी
download bhajan lyrics (284 downloads)