श्यामा तू बाँका मोहना तू बाँका

श्यामा तू बाँका मोहना तू बाँका
श्यामा तू बाँका मोहना तू बाँका

तेरी बांकी मुरलिया तू बाँका
तेरी बांकी मुरलिया तू बाँका
श्यामा.......

तेरी बांकी गईया तू बाँका
तेरी बांकी गईया तू बाँका
श्यामा.......

तेरी बाँके गवाले तू बाँका
तेरी बाँके गवाले तू बाँका
श्यामा.......

तेरी बांकी ओ सखिया तू बाँका
तेरी बांकी सखिया तू बाँका
श्यामा........

तेरी बांकी ओ राधा तू बाँका
तेरी बांकी राधा तू बाँका
श्यामा........

श्रेणी
download bhajan lyrics (739 downloads)