मारा जूना जोशी राम

मारा जूना जोशी राम मिलन कब होसी,
राम मिलन कब होसी ,
महारा जूना जोशी राम मिलन कब होसी

आओ जोशी जी ये पाट बिराजो,
बाच सुनाइयो थी पोथी जी
मारा जूना जोशी राम मिलन कब होसी

खीर खांड का जोशी भोजन जिमामा,
नुत जिमावा थारा गोती,
मारा जूना जोशी राम मिलन कब होसी

आठ भरी को जोशी बागो सिलवासा,
हीरा जड़वाया थारी पोथी,
मारा जूना जोशी राम मिलन कब होसी

बाई तो मीरा के गिरधर नागर,
राम मिलाया सुखी होसी ,
मारा जूना जोशी राम मिलन कब होसी
श्रेणी
download bhajan lyrics (815 downloads)