भगत बुलावे मत ना नाटो म्हारा श्याम जी

भगत बुलावे मत ना नाटो म्हारा श्याम जी
टाबरां रै कानी इकबर..बालकां रै कानी इकबर झांको म्हारा श्याम जी,
भगत बुलावे मत ना नाटो म्हारा श्याम जी,
बालक बुलावे मत ना नाटो म्हारा श्याम जी

घुड़लो थारो चुप-चुप बैठ्यो ऊब जावेलो,
थोड़ो सा चलावोला तो वो भी झूम जावेलो,
नीले लीले घोड़लिए नै हांको म्हारा श्याम जी,
भगत बुलावे मत ना नाटो म्हारा श्याम जी
बालक बुलावे मत ना नाटो म्हारा श्याम जी

टूटे ना भरोसो बाबा,आनो थाने पड़सी,
बालकां नै कालजे लगाणो थाने पड़सी,
मत ना करो मनड़े नै खाटों म्हारा श्याम जी,
भगत बुलावे मत ना नाटो म्हारा श्याम जी
बालक बुलावे मत ना नाटो म्हारा श्याम जी

जीवड़ो उमड़्यो आवे म्हारो जइयां सावन भादवो,
शुभम-रूपम नै बाबा एक थारो आसरो ,
अठिने-बठिने मत ना ताको म्हारा श्याम जी,
भगत बुलावे मत ना नाटो म्हारा श्याम जी,
बालक बुलावे मत ना नाटो म्हारा श्याम जी
download bhajan lyrics (210 downloads)